Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len "Obchodné podmienky")

1. Úvodné ustanovenia

V zmysle týchto Obchodných podmienok je Poskytovateľom Mgr. Daniela Buchelová, IČO: 41297679, DIČ: 1046018435, SZČO zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, číslo ŽR: 230-13055,ktorá je oprávnená poskytovať i služby v oblasti jazykového vzdelávania, prekladateľské a tlmočnícke služby, vykonávať mimoškolskú vzdelávaciu činnosť.

Tieto obchodné podmienky ustanovujú zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, teda študentom (ďalej len « študent ») a sú pre obidve strany záväzné.

2. Uzatvorenie zmluvy/prihlásenie sa do kurzu :

Zmluvný vzťah medzi Študentom a Poskytovateľom vzniká uzatvorením zmluvy o poskytovaní vzdelávania alebo podpísaním a odoslaním záväznej prihlášky, pričom poskytovateľ zašle potvrdzovací e-mail študentovi o prevzatí prihlášky.

3. Platobné podmienky :

Ceny kurzov sú uvedené na internetovej stránke www.francuzstinaslahkostou.sk.

Kurzovné zahŕňa samotnú výučbu, poskytnuté učebné materiály, sledovanie dochádzky, priebežné hodnotenie a zisťovanie spätnej väzby, aktualizáciu výučby a záverečné testovanie a hodnotenie dosiahnutého pokroku.

Kurzovné je možné uhradiť prevodom na účet Poskytovateľa SK2711000000002949067059 vedeného v Tatra banke.

Kurzovné je splatné najneskôr v deň začatia kurzu.

Študent si môže s Poskytovateľom dohodnúť na základe osobitnej dohody splátkový kalendár.

4. Organizácia výučby

Individuálna výučba prebieha online formou prípadne prezenčne v priestoroch klienta.

Študent a Poskytovateľ si vopred dohodnú počet predplatených hodín, frekvenciu hodín, študijný plán a výučbové materiály.

Rovnako sa dohodnú aj na časovom úseku, na ktorý si študent predplatí hodiny. V rámci daného časového úseku si študent musí vyčerpať svoje predplatené hodiny. V prípade, ak sa mu z dôvodov vyššej moci či choroby nebude dať absolvovať hodinu(y), túto/tieto si nahradí v náhradnom termíne v rámci vymedzeného časového úseku.

V prípade, ak študent zruší plánovanú hodinu alebo sa na ňu neprihlási/nedostaví v lehote kratšej ako 12 hodín pred jej uskutočnením, bude mu účtovaná suma vo výške 100% dohodnutej odmeny bez nároku na náhradu.

V prípade, ak študent zruší plánovanú hodinu najneskôr 12 hodín pred jej uskutočnením, bude mu ponúknutý náhradný termín, ktorý musí využiť v lehote 30 dní. Ak tento náhradný termín študent nevyužije, bude mu účtovaná suma vo výške 100% dohodnutej odmeny.

5. Odstúpenie od zmluvy

Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak sa z organizačných dôvodov kurz nemôže realizovať (napr. z dôvodu nízkeho počtu záujemcov), v prípade, ak študent neuhradí vopred kurzovné a v prípade, ak študent závažným spôsobom narúša výučbu.

Študent má tiež právo odstúpiť od zmluvy, podmienky odstúpenia viď bod č.6 Storno podmienky

Od zmluvy je možné odstúpiť písomne alebo elektronickou formou (e-mailom).

6.Storno

Študent podá žiadosť o storno kurzu písomne alebo elektronicky (e-mail).

Ak študent stornuje svoj kurz v lehote 14 dní od jeho začatia, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 40 eur. Tento poplatok mu bude odpočítaný spolu s alikvotnou čiastkou za odučené hodiny z celkovej sumy kurzovného.

Ak študent stornuje kurz po uplynutí 14 dní od jeho začatia, bude mu účtovaný poplatok vo výške 100% kurzovného.

Poskytovateľ má právo zrušiť kurz alebo časť kurzu a má povinnosť vrátiť kurzovné alebo časť kurzovného študentovi. O storne kurzu bude študent bezodkladne písomne informovaný a kurzovné mu bude vrátené v lehote najneskôr 14 dní od dátumu stornovania kurzu a odstúpenia od zmluvy.

Poskytovateľ má tiež právo zmeniť kurz (čas kurzu, materiály, frekvenciu...). O všetkých zmenách musí študenta bezodkladne písomne informovať.

7. Rôzne

V dňoch pracovného pokoja (štátne sviatky) sa výučba nerealizuje.

Študent berie na vedomie, že všetky materiály vypracované Mgr. Danielou Buchelovou, ktoré sú mu poskytnuté, sú predmetom práv duševného vlastníctva. Z tohto dôvodu sa študent zaväzuje, že bez predošlého súhlasu Poskytovateľa nebude tieto materiály šíriť, rozmnožovať či vydávať za svoje či za vlastníctvo tretích strán.

Tieto Obchodné podmienky boli aktualizované dňa 1.09.2023 a sú platné od tohto dátumu.

Potvrdením objednávky/vyplnením prihlášky vyjadruje študent súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.