Kontaktujte nás

Odoslaním formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 216/679 a Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných ´údajov

                   Francúzština s ľahkosťou                     francúzsky jazyk        online kurzy     úradné preklady

Mgr.Daniela Buchelová

SZČO zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, číslo ŽR: 230-13055

IČO: 41297679                 DIČ: 1046018435

Pod Kaštieľom 27
info@francuzstinaslahkostou.sk
+421 905 215 110

https://www.uradnypreklad.com/francuzstina/uradne-preklady-francuzstina-trnava-buchelova/

Úradné (súdne) preklady          francúzsky jazykOchrana osobných údajov


Je pre mňa veľmi dôležité, aby osobné údaje mojich klientov boli vždy v bezpečí.

Všetky procesy spracúvania osobných údajov sú nastavené tak, aby boli v súlade s aktuálne platnou legislatívou v tejto oblasti a to konkrétne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len « Zákon »)

I. Kontaktná osoba

Kontaktnou osobou pre získanie všetkých informácií ohľadom ochrany osobných údajov a informácií o vašich právach v tejto oblasti je :

Mgr. Daniela Buchelová

Miesto podnikania : Pod Kaštieľom 27, 919 51, Špačince

IČO: 41297679

Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu v Trnave

Komunikácia poštou: viď hore uvedená adresa

Komunikácia elektronickou cestou: info@francuzstinaslahkostou.sk

Komunikácia telefonicky : +421 905 215 110

II. Zodpovedná osoba :

Zodpovednou osobou v oblasti ochrany osobných údajov je Mgr. Daniela Buchelová

III. Aké osobné údaje klientov spracúvam ? Dôvod a účel spracúvania

Spracúvam iba osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu : meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mail. Nespracúvam osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje).

Osobné údaje spracúvam v minimálnom rozsahu na poskytovanie služieb v oblasti vzdelávania, prekladov a tlmočenia a iba na konkrétne účely.

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje iba, ak :

  • Dotknuté osoba vyjadrila súhlas na jeden alebo viacero účelov
  • Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy

IV. Komu sa vaše osobné údaje poskytujú ?

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva, IT služby, ktoré rovnako ako ja postupujú v zmysle požiadaviek GDPR a zákona.

V. Prenášanie údajov

Osobné údaje mojich klientov neprenášam do tretích krajín.

VI. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov osobné údaje vymažem v súlade s GDPR a zákonom

VII. Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte v súlade s GDPR nasledujúce práva :

a) právo na prístup k osobným údajom

b) právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

c) právo na vymazanie osobných údajov

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

e) právo namietať proti spracúvaniu údajov

f) právo na prenosnosť osobných údajov

g) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním údajov

h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu

VIII. Cookies

S cieľom riadne fungovanie našej internetovej stránky, používame cookies, konkrétne nevyhnutné cookies (essential cookies). S cookies vyjadruje návštevník mojej stránky súhlas pri jej návšteve.